Strona główna Aktualności Aktualności i wydarzenia
Regulamin konkursu „Opisz niezwykłą motoryzacyjną przygodę” z dnia 25 listopada 2021 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa i zasady przeprowadzenia konkursu przeprowadzanego pod nazwą „Opisz niezwykłą motoryzacyjną przygodę” (dalej: „Konkurs”). W odpowiednim zakresie Regulamin jest przyrzeczeniem publicznym nagrody.
2. Użyte w Regulaminie, pisane wielką literą w różnych przypadkach i liczbach, określenia oznaczają:
a) „Wykonawca” – Elżbietę Dmowską-Mędrzycką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Elżbieta Dmowska-Mędrzycka MediaDEM” z adresem głównego miejsca wykonywania działalności w Warszawie przy ul. Kołobrzeskiej 34 (02-923), NIP 5212745121, REGON 016271181;
b) „Właściciel Centrum” – Project Pruszkow sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000509465, NIP 5213671732, REGON 147243148, kapitał zakładowy: 662 800,00 zł;
c) „Centrum Handlowe” – centrum handlowe Nowa Stacja w Pruszkowie zlokalizowane w Pruszkowie przy ul. Sienkiewicza 19;
d) „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.);
e) „Nagroda” – nagrodę przyrzeczoną w Konkursie.
f) „Zadanie Konkursowe” – oznaczone w ust. 13 czynności wykonane w odpowiedzi na zaproszenie, o którym mowa w ust. 12.
3. Z zastrzeżeniem przypadków w Regulaminie przewidzianych obsługę Konkursu prowadzi Wykonawca na zlecenie oraz w imieniu i na rzecz Właściciela Centrum.
4. Konkurs jest przeprowadzany na Stronie Centrum Handlowego na Facebooku – usłudze świadczonej przez Właściciela Centrum drogą elektroniczną w sieci Internet pod adresem URL: https://www.facebook.com/nowastacjapruszkow (dalej: „Fanpage”) na podstawie regulaminu usługi „Strony na Facebooku” dostępnego w sieci Internet pod adresem elektronicznym URL: https://www.facebook.com/policies/pages_groups_events/.
5. Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z usługodawcami Facebooka ani z nimi związany. Usługodawcy Facebooka nie ponoszą odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu.
6. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Tekst Regulaminu jest dostępny w sieci Internet pod adresem elektronicznym: https://www.nowastacjapruszkow.pl/regulamin-konkursu-multikino-eternals, a odnośnik do niego jest publikowany łącznie z treścią zaproszenia, o którym mowa w ust. 12.
8. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

UCZESTNICY KONKURSU

9. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
10. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która w dniu zgłoszenia Odpowiedzi Konkursowej, o której mowa w ust. 13, spełnia łącznie następujące warunki:
a) ukończyła 18 rok życia;
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.);
d) posiada ważny dokument urzędowy ze zdjęciem potwierdzający jej tożsamość;
e) jest usługobiorcą usługi oznaczonej wyrazem „Konto” na Facebooku (dalej: „Profil”) – zgodnie z regulaminem Facebooka dostępnym w sieci Internet pod adresem elektronicznym https://www.facebook.com/legal/terms;
f) nie jest pracownikiem lub współpracownikiem, w tym na podstawie innego niż umowa o pracę stosunku prawnego, Wykonawcy, Właściciela Centrum, jak również innego podmiotu bezpośrednio zaangażowanego w przeprowadzanie Konkursu lub członkiem najbliższej rodziny podmiotów wskazanych powyżej; przez członka najbliższej rodziny rozumie się: wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, małżonka, rodzica współmałżonka oraz osobę pozostającą w stosunku przysposobienia;
g) zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
h) spełni inne wymogi określone w Regulaminie.

CZAS I WARUNKI KONKURSU

11. Konkurs trwa w dniach od 25 do 30 listopada 2021 r. do 23:59:59 (dalej: „Czas Konkursu”).
12. Konkurs zostanie ogłoszony w momencie, gdy Wykonawca, przy użyciu funkcjonalności „Status” udostępnianej na Facebooku („Napisz post…”), opublikuje na Fanpage’u, zaproszenie do wykonania Odpowiedzi Konkursowej. W treści zaproszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca publikuje również link do adresu elektronicznego URL z treścią Regulaminu (ust. 7)
13. Zadanie Konkursowe do wykonania przez Uczestnika polega na opublikowaniu w Czasie Konkursu komentarza do zaproszenia, o którym mowa w ust. 12 – przy użyciu funkcjonalności „Dodaj komentarz” („Napisz komentarz…”) udostępnianej na Facebooku, na temat: „Opisz swoją niezwykłą motoryzacyjną przygodę” (dalej: „Odpowiedź Konkursowa”) .
14. Opublikowanie Odpowiedzi Konkursowej w sposób określony w ust. 13 jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest wyłącznym twórcą tej Odpowiedzi Konkursowej i/lub że Uczestnikowi przysługują do niej (jako całości) odpowiednie majątkowe prawa autorskie, prawa zależne i prawa pokrewne, a także iż Odpowiedź Konkursowa nie narusza praw autorskich osób trzecich, praw własności przemysłowej, uprawnień jakiejkolwiek osoby związanych z rozpowszechnianiem jej wizerunku, przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 jt. ze zm.), że jest wolna od niedozwolonych zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Wykonawcę lub Właściciela Centrum na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu eksploatacji Odpowiedzi Konkursowej na polach eksploatacji wymienionych w ust. 15.
15. Opublikowanie Odpowiedzi Konkursowej w sposób określony w ust. 13 jest równoznaczne z wolą udzielenia (związania się), z chwilą wydania nagrody, Właścicielowi Centrum niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, na czas nieokreślony z 5-letnim okresem wypowiedzenia, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z Odpowiedzi Konkursowej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celach związanych z organizacją Konkursu oraz celach marketingowych i promocyjnych – na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na:
a) zwielokrotnianie i utrwalanie dowolną techniką egzemplarzy Odpowiedzi Konkursowej, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową;
b) użyczanie oraz wprowadzanie do obrotu, tak oryginału, jak i kopii;
c) rozpowszechnianie, w szczególności w sieci Internet, w tym na Fanpage’u, poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na liczbę nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy;
d) publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie, reemitowanie;
e) używanie Odpowiedzi Konkursowej w różnych formach wydawniczych i multimedialnych, w tym w reklamach i promocji w telewizji, na nośnikach papierowych, magnetycznych, optycznych i filmowych;
f) publiczne udostępnianie Odpowiedzi Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym;
g) wprowadzanie do pamięci komputera;
h) dokonywanie opracowań na potrzeby wszelkiego rodzaju działań informacyjnych, reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w tym w zakresie marketingu bezpośredniego oraz interaktywnego.
Uczestnik wyraża również zgodę na przeniesienie przez Właściciela Centrum pozyskanych przez niego praw do Odpowiedzi Konkursowej, w całości lub w części, na dowolną stronę trzecią w dowolnym czasie oraz na wykorzystanie Odpowiedzi Konkursowej do tworzenia utworów zależnych (modyfikacji i przekształceń).
Postanowienia niniejszego ustępu dotyczą również, odpowiednio, udzielenia Właścicielowi Centrum przez Uczestnika licencji niewyłącznej, w zakresie niniejszym ustępem określonym, na rozporządzanie prawami pokrewnymi do tej Odpowiedzi Konkursowej lub jej części, która byłaby lub zawierałaby utrwalone artystyczne wykonanie, wideogram lub fonogram.
Postanowienia art. 921 § 3 kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.
Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie przez Właściciela Centrum z Odpowiedzi Konkursowej na każdym odrębnym polu eksploatacji.
16. Uczestnik może odwołać z Konkursu swoją Odpowiedź Konkursową – z wyjątkiem Odpowiedzi Konkursowej, za którą odebrał nagrodę. Odwołania Odpowiedzi Konkursowej z Konkursu dokonuje Uczestnik – przy użyciu odpowiednich usług dostępnych na Facebooku.
17. Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 18, wyraźnie zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia dostępu do Odpowiedzi Konkursowej (zgodnie z odpowiednimi funkcjonalnościami udostępnionymi na Facebooku):
a) w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o jej bezprawnym charakterze lub związanej z nią działalności;
b) w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o tym, iż została ona uznana za zawierającą rasistowskie, obrażające innego Uczestnika, wulgarne, pornograficzne lub nieobyczajne, reklamowe, obrażające daną religię lub kulturę, godzące w wizerunek Właściciela Centrum lub innych podmiotów z nim związanych albo też w jakikolwiek inny sposób sprzeczne z zasadami lub normami współżycia społecznego;
c) z uzasadnionych względów bezpieczeństwa, o ile wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
18. Wykonawca w sytuacjach, o których mowa w ust. 17, niezwłocznie prześle Uczestnikowi – przy użyciu odpowiednich funkcjonalności udostępnianych na Facebooku – powiadomienie o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Odpowiedzi Konkursowej.

NAGRODY I LAUREACI

19. Przyrzekającym Nagrodę oraz dodatkową nagrodę pieniężną, o której mowa w ust. 21, w Konkursie jest Właściciel Centrum.
20. Nagrodami w Konkursie (dalej: „Nagrody” lub pojedynczo „Nagroda„) są:

  • za zdobycie I miejsca: przejazd w roli pilota samochodem rajdowym po trasie odcinka specjalnego Rajdu Barbórka w Pruszkowie w dniu 3 grudnia 2021 r. przed startem Rajdu, tj. między godz. 17:00 a 18:00.
  • za zdobycie miejsc II-XI – 10 karnetów „GOŚC” upoważniających do wstępu do stref kibica na wszystkich odcinkach specjalnych Rajdu Barbórka w dniach 3-4 grudnia 2021 r. z wyjątkiem wejścia na trybunę podczas OS Karowa.

21. Jeśli wymagają tego przepisy prawa, do Nagrody zostanie doliczona dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości tej nagrody (dalej: „Dodatkowa Nagroda Pieniężna”). Przed wydaniem nagrody Właściciel Centrum potrąci na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz.361 ze zm.), kwotę odpowiadającą wartości Dodatkowej Nagrody Pieniężnej.
22. Ocena, czy i która spośród Odpowiedzi Konkursowych zasługuje na Nagrodę, należy do Wykonawcy. O sposobie podziału nagród decyduje Wykonawca.
23. Nagroda nie łączy się z innymi korzyściami, a także nie podlega wymianie, w całości lub części, na pieniądze, inne nagrody lub inne korzyści.
24. Wykonawca, przy użyciu funkcjonalności „Status” udostępnianej na Facebooku („Napisz coś na tej stronie…”) albo jako komentarz do zaproszenia, o którym mowa w ust. 12 – przy użyciu funkcjonalności „Dodaj komentarz”/„Skomentuj”, publikuje na Fanpage’u, nie później niż w dniu 1 grudnia 2021 r., informację o Uczestnikach, których Odpowiedzi Konkursowe zasługują na Nagrodę (dalej „Laureat”).
25. W terminie do dnia 2 grudnia 2021 r. do godz. 12:00, Laureat winien, w sposób, o którym mowa ust. 39 lit. a) zgłosić się do Organizatora.
26. Sposób odbioru nagród zostanie wskazany przez Organizatora w odpowiedzi na wiadomość, o której mowa w ust. 25.
27. Laureat traci prawo do odbioru Nagrody w przypadkach:
a) niezgłoszenia się do Organizatora Konkursu w sposób, o którym mowa ust. 25 powyżej w terminie do dnia 2 grudnia 2021 r. do godz. 12:00;
b) zaistnienia przed odbiorem Nagrody okoliczności, o których mowa w ust. 17.
28. Nagroda niewydana Laureatowi z przyczyn leżących po jego stronie pozostaje do dyspozycji Właściciela Centrum.

DANE OSOBOWE

29. Współadministratorami, w rozumieniu RODO, danych osobowych Uczestnika są w odpowiednim zakresie:
a) Project Pruszkow sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000509465, NIP 5213671732, REGON 147243148, kapitał zakładowy: 662 800,00 zł; z Właścicielem Centrum można się kontaktować pisemnie, wysyłając korespondencję na adres siedziby, lub mailowo, wysyłając maila na następujący adres e-mail: administracja@nowastacjapruszkow.pl;
b) Facebook, Inc., spółka prawa stanu Kalifornia Stanów Zjednoczonych Ameryki, i podmioty z nią powiązane (których dane opublikowane są w sieci Internet pod adresem elektronicznym: https://www.facebook.com/help/111814505650678?ref=dp) – usługodawcy usługi świadczonej drogą elektroniczną oznaczonej znakiem towarowym „Facebook”, dostępnej w sieci Internet pod adresem elektronicznym URL: https://www.facebook.com (dalej: „Facebook”); należy zwrócić uwagę, że niektórzy usługodawcy Facebooka mają siedziby poza EOG (Europejskim Obszarem Gospodarczym) i tym samym będą mieli dostęp i będą przetwarzać dane osobowe Laureata tamże na podstawie tzw. Tarczy Prywatności UE-USA (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjęta na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4176)); informacje na temat tzw. Tarczy Prywatności UE-USA są dostępne w sieci Internet pod adresem elektronicznym: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_pl, natomiast informacje o przystąpieniu usługodawców Facebooka do tzw. Tarczy Prywatności UE-USA pod adresem elektronicznym: https://www.facebook.com/about/privacyshield.
30. Dane osobowe Uczestnika, z zastrzeżeniem ust. 29 powyżej, będą przetwarzane przez Wykonawcę jako podmiot przetwarzający, w rozumieniu RODO, na podstawie umowy i na udokumentowane polecenia Właściciela Centrum.
31. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Właściciela Centrum zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO. W ramach Konkursu będą przetwarzane następujące dane osobowe Uczestnika: imię i nazwisko, wizerunek, płeć i numer telefonu a w przypadku złożenia przez Uczestnika reklamacji, również adres do korespondencji. Celem uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Facebook Inc. będzie przetwarzał jedynie dane osobowe Uczestników w postaci imienia i nazwiska, płci oraz ewentualnie wizerunku, nie zaś dodatkowe dane właściwe dla Laureatów, jak również Uczestników wnoszących reklamację.
32. Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystane przez Właściciela Centrum wyłącznie w celach:
a) przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu zgodnie z Regulaminem oraz promocją Centrum Handlowego poprzez pozostawienie na Fanpage`u Odpowiedzi Konkursowej; podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO; prawnie uzasadniony interes polega na realizacji Konkursu oraz promocji Centrum Handlowego;
b) realizacji obowiązków Właściciela Centrum wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO);
c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Właściciela Centrum – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Właściciela Centrum (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO); prawnie uzasadniony interes polega na ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub na obronie przed takimi roszczeniami przez Właściciela Centrum.
33. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, z zastrzeżeniem, iż okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli danych osobowych Uczestnika będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Właściciela Centrum. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa, z zastrzeżeniem zdania następnego. Jednocześnie dane osobowe Uczestników, którzy udzielili Odpowiedzi Konkursowej, jak również dane osobowe Laureatów Konkursu (tj. imię, nazwisko, płeć i wizerunek) w sieci Internet przy użyciu Facebooka pod adresem elektronicznym https://www.facebook.com/nowastacjapruszkow/ będą przetwarzane przy użyciu tej usługi przez cały okres korzystania z niej przez Właściciela Centrum.
34. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich przekazania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, z zastrzeżeniem zdania następnego. Prawo do usunięcia danych nie przysługuje w przypadku gdy Laureat odebrał Nagrodę.
35. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dla celów wskazanych w ust. 32 lit. a) i c) z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika. Dla celów dowodowych Właściciel Centrum prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
36. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane do kontaktu z organem nadzorczym w Rzeczypospolitej Polskiej są następujące: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
37. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi Uczestnikowi wzięcie udziału w Konkursie. Z daleko idącej ostrożności Właściciel Centrum wskazuje, że na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania, jednakże fotografie, na których utrwalono wizerunek Uczestnika, opublikowane na Facebooku pod adresem elektronicznym https://www.facebook.com/nowastacjapruszkow/ mogą być przetwarzane, przez usługodawców Facebooka, specjalnymi metodami technicznymi umożliwiającymi identyfikację Uczestnika – zgodnie z regulaminem tej usługi opublikowanym pod adresami elektronicznymi: https://www.facebook.com/terms/ oraz https://www.facebook.com/about/privacy/update.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

38. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
39. Reklamacja może być złożona w jeden z następujących sposobów:
a) drogą elektroniczną na Fanpage’u – przy użyciu funkcjonalności „Wiadomość” („Nowa wiadomość, „Napisz wiadomość…”) udostępnianej na Facebooku;
b) pisemnie na adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Wykonawcy.
40. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji, jak również opis okoliczności uzasadniających reklamację.
41. Właściciel Centrum rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej wpływu.
42. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Warto przeczytać:

Warszaty z tworzenia świątecznych dekoracji z NieidealnaAnna

Razem z Nieidealnaanna, czyli Anną Chomiak przygotowaliśmy niespodziankę dla wszystkich Aktywnych Mam! W ramach kolejnych spotkań, które odbędą się w środy 8 i 15 grudnia, Ania Chomiak poprowadzi warsztaty… CZYTAJ DALEJ

Rajd Barbórka zagości w Nowej Stacji

3… 2… 1… Start! W Nowej Stacji czeka Was niezwykle emocjonujący początek grudnia! W pierwszy piątek miesiąca będziemy gościć odcinek specjalny Rajdu Barbórka. Kierowcy zmierzą się na ulicach… CZYTAJ DALEJ

Black Friday w Nowej Stacji

Zniżki od 15% do 80% na ubrania, biżuterię, elektronikę czy zabawki dziecięce. A do tego wydłużone godziny otwarcia od 10:00 do 22:30. Tak Nowa Stacja przygotowała się na Black Friday, czyli wielkie zakupowe święto. Dla… CZYTAJ DALEJ